Hindi napigilan ni Pangulong Duterte ang kanyang galit ng matanong ng
isang media personality. Galit na nilihad ni Duterte ang kanyang
saloobin sa artikulo sinulat ng nasabing media.