Tuluyan ng inireklamo ni China Roses si Tim Sawyer tungkol sa mga problema nila lalo na si pera. Alamin ang iba pang detalye sa mainit na chismis ngayon sa internet.